Co je to rekultivace

Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Kdyby se výsypky, na nichž nezůstala žádná půda, nerekultivovaly, trvalo by tisíce let, než by se znovu vytvořila a než by na ní vyrostl listnatý les. Společnost OKD si plně uvědomuje, že důlní činnost poškozuje okolní krajinu, a proto je jedním z jejích dlouhodobých cílů úprava krajiny . Výsledkem rekultivace může být přeměna vytěžených ploch na pole, lesy a . Cílem této diplomové práce je podrobný popis řešené rekultivační činnosti na.

Klíčová slova: rekultivace , ekologická obnova, Cep II, územní . Jak rekultivovat – fáze rekultivace : přípravná ekotechnická biotechnická postrekultivační. Fotodokumentace z rekultivací v . S těžební aktivitou stoupají i požadavky na rekultivace a zvýšení výrobního. Těžba uhlí a následná rekultivace k sobě neodmyslitelně patří a již po několik desetiletí mění ráz krajiny v českých a moravských uhelných . Přihlašování do komiksové.

Konference Inspirujme se Řehounek: Někteří těžaři už vědí, že do řádků vysázené borovice. V rekultivační praxi se rozlišuje technická rekultivace , která zahrnuje úklid a mechanickou přípravu terénu, a biologická rekultivace , což je třeba . Na úpravu krajiny, která byla narušená těžbou, stát i soukromé firmy .

Pak by mohlo působit jako útěcha, že po těžbě přijde rekultivace , která zahladí nežádoucí následky lidských zásahů, pomůže při vzniku nové . Pánevní oblast pod Krušnými horami byla v poledovém období velmi dlouho krajinou močálů, ba- žin a jezer. Ve tříletém období zpracování problematiky optimalizace rekultivačních a sanačních postupů pro povrchovou těžbou devastované krajinné. Mnohem častěji se při obnově míst zasažených těžbou používá lesnická rekultivace , která obvykle zahrnuje technické úpravy krajiny a především půdy, a rovněž . Zásadním krokem k úspěšnému dokončení transformace a restrukturalizace uhelného průmyslu v České . REKULTIVACE POZEMKŮ PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN NA. Nové způsoby rekultivací.

Postup těžebních organizací při zajištění sanací a rekultivací všech pozemků dotčených těžbou. Cílem rekultivace je nejen přispět k obnovení charakteru původní krajiny, ale zároveň podpořit dané území z hlediska přírodního i celospolečenského. Recultivation as a landscape forming phenomenon. Rekultivace jako krajinotvorný jev. Obsahuje ovšem také události, k nimž došlo před dobýváním minerálů a po něm.

Divize rekultivace čerpá zkušenosti z dvaadvacetileté historie společnosti. Provádí souhrn činností, které zahlazují nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny, . Kromě tradičních rekultivačních postupů, jimiž jsou zemědělská či lesnická rekultivace , se ve vhodných případech přikláníme k metodě řízené sukcese. Již tehdy jsme vymysleli první komplexní plán pro rekultivaci území severozápadních Cech. Byl to první lakový generel na světě.

Jedná se podobný proces, který známe z . Přezdívá se mu otec rekultivací.

Stanislav Štýs letos slaví šedesát let své kariéry. Je severočeským patriotem. Působí při vysokých školách a kromě jiného rád . Ekologie obnovy je relativně nový vědní obor.

Můžeme rozlišit tři přístupy člověka k přírodě: exploatační, konzervační a restaurační. Mostecká uhelná společnost a. Pohled na neudržovanou zahradu, park či vnitroblok Vás se Vám už nelíbí a chcete ho změnit? Pomůžeme Vám s jejich rekultivací.